Yogyakarta / Jogja > Hotel / Homestay / Guest House

Update

HOTEL / HOMESTAY / GUEST HOUSE
91 Unique Places to Stay in Yogyakarta

  • 4 Inns from IDR 50,000 / Room in Yogyakarta
  • 1 Hostel from IDR 85,000 / Bed in Yogyakarta
  • 24 Budget Hotels from IDR 100,000 / Room in Yogyakarta
  • 8 Homestays from IDR 165,000 / Room in Yogyakarta
  • 52 Guest Houses from IDR 600,000 / House in Yogyakarta
  • 2 Luxury Villas near Tourism Spot in Yogyakarta
Back to top

Find Budget Hotel / Guest House/ Homestay Based on Location